Complex d’equipaments a la Vil·la Urània

L’estratègia general d’intervenció al conjunt de Vil·la Urània, el jardí i solar adjacent es basa en la conservació, restauració i embelliment de la Vil·la Urània del s.XIX, recuperant la volumetria i elements ornamentals originals, així com el caràcter del jardí frondós i tancat a mode d’hortus conclusus enmig la urbs actual. Es pretén així que l’indret sigui un espai que ens connecti amb l’època en que Josep Comas i Solà descobrí asteroides i cometes des del terrat de casa seva.

El nou edifici es concep com una estructura genèrica articulada mitjançant dos nuclis de circulacions verticals. Aquesta disposició genera tres grans espais per planta, dos als extrems i un central. Els espais dels extrems funcionaran com a grans sales polivalents, mentre que a la crugia central s’hi col·loquen els espais de tallers de dimensions més reduïdes. La compartimentació s’estableix mitjançant un sistema de Murs-Mobles com a mecanisme de regulació de la privacitat que conté alhora el material necessari per al bon funcionament dels espais. La organització és concebuda per tal de gaudir d’una estructura de l’espai altament adaptable a futurs canvis de l’ús de l’espai, potenciar el caràcter clarament obert i públic de l’equipament i minimitzar els espais de circulacions.

URA_axonEs proposa un sistema constructiu prefabricat de panells de fusta autoportants “KLH” amb un esquelet mínim d’estructura d’acer que combinat amb una organització de l’espai genèrica permet que l’equipament tingui una estructura oberta i fàcilment adaptable segons les necessitats del centre. Es tracta d’un sistema modular de pòrtics amb voladiu cap a la mitgera per salvar-ne les seves irregularitats i tenir la fonamentació separada d’ella.

Per al jardí es conserven les espècies preexistents i se n’afegeixen d’altres que potenciïn la frondositat i la diversitat de cromatisme del jardí. Arbres, arbusts i plantes distribuïts en escocells, parterres, zones amb sauló, testos i pèrgoles que aniran identificats amb finalitats didàctiques. Igualment, es mantenen elements preexistents com l’estanc o bé una font i es reinterpreten elements.

jardin

En la façana a Vil·la Urània i Via Augusta es proposa una envolvent exterior tèxtil autorentable i serigrafiada multifunció que permet el pas de la llum solar tamisada regulant la radiació solar directa. El mateix sistema es proposa com a solució per a cobrir la mitgera que queda a la vista.