Reforç estructural a Muntaner

Reforç estructural de la coberta de l’àtic de d’un edifici al carrer Muntaner. La coberta de l’àtic existent estava constituïda per un forjat a base de biguetes de fusta de pi d’uns 135x200mm i revoltons ceràmics, amb envanets de sostre mort i tres capes de rasilla ceràmica col·locada a trencajunts i una làmina asfàltica col·locada posteriorment.

L’actuació de reforç estructural afecta a la totalitat de la bigueria de fusta original de les crugia del costat interior d’illa, amb major llum, mentre que s’actua puntualment sobre les bigues que es trobin en estat de degradació, els revoltons ceràmics malmesos, els envanets de sostre mort i els trams de rasilla que es trobin en mal estat.

S’opta per realitzar un reforç de la bigueria de fusta original, sense retirar les bigues danyades, mitjançant el sistema Noubau. Aquest sistema garanteix una substitució funcional efectiva de la biga vella. El sistema consisteix en el reforç mitjançant una perfileria metàl·lica col·locada a la cara inferior de cada una de les bigues existents a reforçar i que mitjançant el reomplert amb morter de l’espai restant entre el nou perfil i la biga existent es garanteix la solidaritat entre els dos elements.