Habitatge entre mitgeres al carrer Sant Bartomeu

Construcció d’un habitatge entre mitgeres en un teixit urbà consolidat al centre de Sant Cugat del Vallès.

La geometria de l’edificació sorgeix d’esgotar l’edificabilitat de la parcel·la, formant un volum de planta rectangular d’uns 189m2 de superfície construïda, amb 15.00m de façana i 6.25m de profunditat, que es desenvolupa en planta baixa i una planta pis.

El projecte organitza els 189m2 disponibles per construir d’una forma clara i unitària, minimitzant els espais de circulació i generant espais ben proporcionats garantint unes òptimes condicions d’assolellament i ventilació. La posició de l’escala articula el conjunt. En planta baixa, a un costat de l’escala es desenvolupa un petit local, mentre que a l’altra costat es genera l’accés a l’habitatge, una habitació suite i l’aparcament. En planta pis es resol la resta de programa de l’habitatge, a un costat de l’escala un espai integrat per l’estar, menjador i cuina i, de l’altre, una habitació doble suite, una habitació senzilla i un bany independent. En planta coberta, s’habilita a un costat de l’escala, una petit terrat a mode de solàrium, mentre que a l’altre costat, esdevé una estructura a una aigua que permet que el costat de la sala gaudeixi d’una major alçada.

El sistema constructiu està format per una estructura de forjat unidireccional de biguetes pretesades de formigó i revoltó ceràmic. Els tancaments estan realitzats amb fulla interior de maó calat i aïllament a la cara exterior. La coberta és de teula àrab a una aigua recolzada sobre una estructura de bigues de fusta. La façana principal a carrer de Sant Bartomeu amb orientació sud oest, es concep com un tancament amb la funció de regular la radiació solar i les visuals vers l’exterior en un carrer d’amplada reduïda. Per contra la façana a pati interior d’illa s’obre per tal de gaudir de les visuals vers la vegetació del pati.

Axonometria

Axonometria